صفحه اصلی

درباره ما

شرکت حنان طب پارس از سال 1389 با ھدف تامین بخشی از نیازھای آزمایشگاھی-تشخیصی کشور فعالیت خود را با واردات محصولات آزمایشگاھی آغاز نموده و امروزه یکی از تولید کنندگان انواع کیت ھای تشخیصی می باشد. این سازمان با برخورداری از نیروھای فنی ، امکانات و تجھیزات تولیدی ، در راستای یک حرکت ملی مصمم به تولید ، ارائه دھنده محصولات با کیفیت قابل رقابت در سطح بین المللی است و ھمواره تمام سعی و تلاش خود را به بھبود کیفیت محصولات خود معطوف داشته تا بتواند جایگاھی ویژه در ارائه محصولات پزشکی در کنار بزرگترین تولید کنندگان و وارد کنندگان این محصولات در بازار ھای جھانی دارا باشد. شرکت حنان طب پارس با گام ھای بلند در راستای پیشرفت تولید ملی رویه خود را از واردات کیت ھا به تولید آن ھا و افزایش سھم بازار خود تغییر داده است

برخی از محصولات

نوارهای پلاستیکی محکمی هستند که پارامترهای مختلف ( اسید آسکوربیک
(SG) گلوکز ، بیلی روبین ، کتون ، وزن مخصوص
(PH) خون ، میزان اسیدیته
پروتئین ، اوروبیلینوژن ، نیتریت و
لوکوسیت ) را در ادرار شناسایی می کنند

بیشتر بدانید

فانتی در ارزیابی کمی و کیفی نتایج اندازه گیری به دست آمده ھر فرمت تست جریان جانبی بر اساس تغییر رنگ استفاده می شود. ھمچنین می تواند برای تجزیه و تحلیل نوار ھای آزمایش استفاده شود

بیشتر بدانید

: ( Antibody ) آزمایش ھلیکوباکتر پیلوری
IgG یک آزمایش سریع برای تشخیص کیفی آنتی بادی ھایدر سرم یا پلاسمای انسانی در بیماران مبتلا به علائم گوارشی است. این آزمایش خون مشخص می کند که بدن بر علیه ھلیکوباکتر پیلوری آنتی بادی ساخته است یا خیر. اگر آنتی بادی بر علیه ھلیکو باکتر پیلوری در خون وجود داشت
… نشان دھنده ی این است که

بیشتر بدانید

: ( CTNI/CK-MB/MYO ) پنل تست نارسایی ھا و بیماری ھای قلبی یک روش ایمنوکروماتوگرافی سریع برای تشخیص کیفی تروپونین قلب انسان و مایوگلوبین خون به عنوان کمک کننده در پیش آگاھی تشخیص و ارزیابی بیمار مبتلا به آسیب قلبی
(AMI) احتمالی مانند آنفارکتوس حاد قلبی
(UA) آنژین ناپایدار
… (ACS) میوکاردیت وکرونرحاد

بیشتر بدانید

آزمایش تخمک گذاری یک سیستم کامل برای کمک به پیش بینی زمان تخمک گذاری و اوج باروریاست. در طول این زمان ، بارداری به احتمال زیاد رخ می دھد. تست تخمک گذاری بالاترین میزان
24-48 ھورمون تخمک گذاری در ادرار را مشخص میکند. نشان می دھد که تخمک گذاری احتمالا در
… ساعت آینده رخ می دھد

بیشتر بدانید