ارزش‌ها

  1. تامین نیازهای بروز مشتریان
  2. انجام کلیه فرایندها بر پایه کار تیمی
  3. نوآوری و خلاقیت در اصول بنیادین صنعت تولید کیت های تشخیص سریع
  4. برقراری روند های عملیاتی برای تداوم در تولید و رعایت پشتیبانی مداوم
  5. پیشگام بودن در دنیایِ پویایی تشخیص سریع آزمایشگاهی