کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)روشی جهت تفکیک و شناسایی مخلوط ترکیبات غیر فرار است. این تکنیک همانند سایر روش‌های کروماتوگرافی بر پایه دو فاز ثابت و متحرک انجام می‌شود. فاز ثابت کیت TLC حنان طب پارس، شیشه آغشته به سیلیکا ژل است .فاز متحرک نیز بافرهایی با تفکیک بسیار بالا برای جداسازی مواد مخدر و روان گردان‌ها است که می‌تواند با قدرت بسیار زیاد جداسازی را انجام دهد.حرکت اجزا براساس وزن ملکولی، قابلیت انحلال در بافر و میل اتصال به فاز ثابت انجام می‌شود. کیت حاضر قابلیت جداسازی و تفکیک مورفین، آمفتامین، مت آمفتامین، کدئین، ترامادول و متادون در نمونه ادرار را دارد. ساختار این کیت براساس دو مرحله اصلی استخراج مایع - مایع، (Liquid-Liquid Extraction) و جداسازی با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) می‌باشد.