تست های تک پارامتری تشخیص مواد مخدر

تست های تشخیص سریع حضور مواد مخدر در ادرار روشی غیر تهاجمی و مطمئن جهت بررسی سوء مصرف مواد مخدر و یا به منظور بررسی حضور مواد روان گردان و داروهای مورد مصرف در بیماران مغز و اعصاب استفاده میشود. 

بررسی نتایج تست عموما سه تا پنج دقیقه پس از مواجهه کیت با نمونه ادرار قابل مشاهده است. آنالیز نتایج به سهولت به صورت زیر قابل بررسی است:

منفی: درصورت مشاهده دو خط تست و کنترل، نتیجه تست منفی است.

مثبت: درصورتیکه شما فقط خط کنترل را ببینید و خط تست دیده نشود، نتیجه تست مثبت است.

نامعتبر: درصورتیکه خط کنترل دیده نشود و یا خط تست و کنترل بطور همزمان دیده نشود شما باید مجددا تست را تکرار کنید.

نکته: در صورت مثبت شدن تست، از تست تی ال سی به عنوان تایید استفاده کنید.

تست های مولتی پنل تشخیص مواد مخدری

تست های تشخیص سریع حضور مواد مخدر در ادرار به روش پانل چند پارامتری روشی غیر تهاجمی و مطمئن جهت بررسی سوء مصرف مواد مخدر و یا به منظور بررسی حضور مواد روان گردان و دارو های مورد مصرف در بیماران مغز و اعصاب می‌باشد که می‌تواند به طور همزمان تا چندین پارامتر را مورد بررسی قرار دهد. 

مصرف این قبیل تست ها میتواند در مراکز مهمی مانند پزشکی قانونی، مراکز طب کار، مراکز ترک اعتیاد، مراکز بهداشت، بیمارستان‌ها (جهت بیماران بستری، کاندید بیهوشی و کاندید بررسی مسمومیت) و آزمایشگاه ها بسیار توصیه می‌گردد.

بررسی نتایج تست عموما سه تا پنج دقیقه پس از مواجهه کیت با نمونه ادرار قابل مشاهده است. آنالیز نتایج به سهولت به صورت زیر قابل بررسی است:

منفی: درصورت مشاهده دو خط تست و کنترل، نتیجه تست منفی است.

مثبت: درصورتیکه شما فقط خط کنترل را ببینید و خط تست دیده نشود، نتیجه تست مثبت است.

نامعتبر: درصورتیکه خط کنترل دیده نشود و یا خط تست و کنترل بطور همزمان دیده نشود شما باید مجددا تست را تکرار کنید.

نکته: در صورت مثبت شدن تست، از تست تی ال سی به عنوان تایید استفاده کنید.

تست های مولتی پنل تشخیص مواد مخدری

تست های تشخیص سریع حضور مواد مخدر در ادرار به روش پانل چند پارامتری روشی غیر تهاجمی و مطمئن جهت بررسی سوء مصرف مواد مخدر و یا به منظور بررسی حضور مواد روان گردان و دارو های مورد مصرف در بیماران مغز و اعصاب می‌باشد که میتواند به طور همزمان تا چندین پارامتر را مورد بررسی قرار دهد. 

مصرف این قبیل تست ها می‌تواند در مراکز مهمی مانند پزشکی قانونی، مراکز طب کار، مراکز ترک اعتیاد، مراکز بهداشت، بیمارستان ها (جهت بیماران بستری، کاندید بیهوشی و کاندید بررسی مسمومیت) و آزمایشگاه هابسیار توصیه می‌گردد.

بررسی نتایج تست عموما سه تا پنج دقیقه پس از مواجهه کیت با نمونه ادرار قابل مشاهده است. آنالیز نتایج به سهولت به صورت زیر قابل بررسی است:

منفی: درصورت مشاهده دو خط تست و کنترل، نتیجه تست منفی است.

مثبت: درصورتیکه شما فقط خط کنترل را ببینید و خط تست دیده نشود، نتیجه تست مثبت است.

نامعتبر: درصورتیکه خط کنترل دیده نشود و یا خط تست و کنترل بطور همزمان دیده نشود شما باید مجددا تست را تکرار کنید.

نکته: در صورت مثبت شدن تست، از تست تی ال سی به عنوان تایید استفاده کنید.