فرایند توسعه

اهمیت شایسته حوزه مدیریتی شرکت حنان طب پارس به مسئله تحقیق، توسعه و کنترل کیفی به این محصولات بر اساس اصول عملیاتی ISO13485 و GMP سبب گردید تا پیوند بسیار مستحکمی بین بخش های عملیاتی این شرکت با کارشناسان خبره دانشگاهی در حوزه علوم تشخیصی برقرار گردد. در این راستا حداکثر توان جهت ایجاد زیرساخت های نوین علمی بر مبنای اصول دانش بنیانی نهاد محترم ریاست جمهوری شکل گرفته است. کلیه فرایندهای توسعه این شرکت در راستای اهداف پیشبرد نظام سلامت و در سایه مقررات وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت حادث شده است.