تست‌های تشخیص بارداری

 

هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی (β- hCG)که یک هورمون گلیکوپروتیینی است که توسط سلول های تروفوبلاست که منشا جفت هستند که در مدت کوتاهی بعد از لقاح و تشکیل سلول تخم (زیگوت) و جایگزینی آن تولید می‌شود. این هورمون معمولا 6 روز بعد از لقاح و بارور شدن تخمک در بدن ساخته می شود. در شروع بارداری میزان هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی (β- hCG ) به سرعت زیاد می‌گردد.
در شرایط غیر بارداری افزایش این هورمون می تواند شاخص بروز تومورهای سرطانی مانند,مانند سندرم تومورهای سرطانی مانند سندرم پارانئوپلاستیک باشد.تست تک مرحله ای حاملگی حنان طب پارس (HTP) یک روش ایمنوکروماتوگرافی (Immunochromatographic assay) جهت تشخیص کیفی هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی (β- hCG) در نمونه ادرار انسان می باشد و به تشخیص حاملگی کمک می کند. افزایش سریع هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی (β- hCG) در اوایل دوران بارداری مارکر بسیار مناسبی برای تشخیص بارداری است .
شرکت حنان طب پارس (HTP)تست بارداری را به سه شکل نواری ، کاستی و خودکاری تولید می کند.

تست بارداری