MP-TLC آزمایش

(TLC) کیت کروماتوگرافی

MP-TLC آزمایش

توضیح مختصر

کیت طراحی شده جھت تشخیص مواد مخدر و روان گردان ھای صناعی کاربرد دارد ساختار این کیت ترکیبی از روش ھای کروماتوگرافی ستونی
(S.P.E)
(TLC) و کروماتوگرافی لایه نازک
می باشد

محتویات کیت

1

(۱۰*۵) TLC پلیت

5 عدد

2

ستون کروماتوگرافی

(COLUMN)

20 عدد

3

PH محلول تنظیم کننده

(H1) شماره یک

1 عدد

4

PH محلول تنظیم کننده

(H2) شماره دو

1 عدد

5

(A) بافر فعال کننده

در

ml100

(آب مقطر حل شود (محلول تھیه شده در یخچال قابل نگھداری می باشد

1 عدد

6

(E) محلول استخراج

1 عدد

7

(F1) فاز متحرک

1 عدد

8

(F2) فاز متحرک

1 عدد

روش انجام آزمایش

ابتدا نمونه ھای ادرار انسان که در شرایط کنترل شده و حضوری تھیه شده است را با تست ھای نواری به
TLC روش غربالگری آزمایش نموده و موارد مثبت را با توجھ به نوع موارد مثبت اولیه به روش
و طبق دستورالعمل این کیت مورد آزمایش قرار دھید

(مراحل استخراج (کروماتوگرافی ستونی

1

ابتدا درب پوش ستون را بردارید

2
ستون ھای استخراج را به تعداد مورد نیاز بر روی حفره ھای درپوش محفظه خلاء قرار دھید
در ھر نوبت کاری دو ستون برای استاندارد با غلظت ۳۰۰ نانوگرم در میلی لیتر قرار دھید و این ستون)
(نیازی به ھواگیری ندارد 

استخراج

1

آماده سازی نمونه : نمونه مورد استفاده برای این آزمایش ادرار می باشد

10ml

PH ادرار انتخاب کرده و

H1 نمونه را با چند قطره محلول

PH=10 در حدود

PH تنظیم نمایید. در صورتی که

H2 نمونه بیش از 10.5 شد با محلول

یک یا دو قطره) آن را مجدداً در محدوده مورد نظر تنظیم نمایید)

2

سپس 10 دقیقه صبر کنید درصورت کدورت بالا نمونه را سانتریفیوژ نمایید

(3000-4000 rpm دو دقیقه)

و قسمت شفاف نمونه را استفاده نمایید

3

ستون ھا را به تعداد مورد نیاز روی محفظه خلاء قرار داده سایر محفظه خلاء را ببندید

4

0.3 Bar پمپ را روشن نمایید تا عقربه پمپ خلا

را نشان دھد

5

حدود 30 ثانیه در ھمین حالت بماند

6

سپس پمپ را خاموش نمایید. در صورت ایجاد فاصله بین فیلتر رویی و رزین ، با یک پیپت این فاصله
را از بین ببرید و دقت شود سطح رزین صاف باشد

7

A بافر

100 ml را با

 (آب مقطر حل نمایید (محلول آماده شده در یخچال قابل نگھداری است

8

3 ml سپس

A محلول فعال کننده بافر

به ستون ھا اضافه نمایید

9

نمونه ادرار آماده شده (مطابق مرحله شماره یک) را به ستون اضافه نمایید و صبر کنید تا کاملاً تخلیه
(0.5-01 Bar شود. (درجه خلاء پمپ

10

بھتراست فیلتر موجود در سطح بالای رزین داخل ستون را با پنس بردارید تا حاصل استخراج
شفاف تری به دست آید

11

پس از تخلیه کامل نمونه ادرار درجه پمپ خلاء را 0.3 تنظیم نمایید

12

پانزده دقیقه صبر نمایید تا کاملاً ستون ھا خشک شوند

13

(Holder) ستون ھا را برداشته روی جا لوله ھای مخصوص

قرار دھید

14

در قسمت زیری ھر کدام یک بشر انگشتانه ای (10 میلی لیتری) قرار دھید

15

4 ml سپس

(E) محلول استخراج

به آن اضافه نمائید و صبر کنید تا به آرامی تخلیه شود

16

(Hot Plate) پس از تخلیه کامل ستون ھا بشرھای مربوطه را روی ھات پلیت

که دمای آن در محدوده 70ـ 60 درجه سانتیگراد تنظیم شده است قرار داده صبر کنید تا محتوای بشر کاملا تبخیر شود

TLC آماده سازی صفحه

و لکه گذاری

1

صفحه را برداشته و در فاصله حدود یک سانتی متری از پایین با مداد مسیر لکه گذاری را به آرامی خط کشی نمایید
TLC مراقب باشید سیلیکاژل سطح صفحه)

(خراشیده نشود

2

قبل از انجام لکه گذاری بایستی صفحه را به مدت حدود 30 دقیقه در دمای 110ـ 80 درجه
سانتیگراد فعال شود برای این منظور از ھات پلیت استفاده نمایید و سپس دمای آن را در محدوده 70ـ60
درجه سانتیگراد تنظیم نمایید

3

به بشرھای محتوی حاصل استخراج 4 قطره متانول اضافه نمایید و به خوبی تکان دھید تا محتوای بشر
کاملا در متانول حل شود

4

محلول به دست آمده را با پیپت پاستور با دقت در مسیر خط کشی شده لکه گذاری نمایید. توجه نمایید که
لکه ھا کوچک بوده و صفحه خراشیده نشود

5

از محلول استاندارد نیز در دو طرف صفحه با دقت لکه گذاری نمایید

(Mobile Phase) تھیه فاز متحرک

برای بررسی موارد مثبت مورفین – کدیین – متادون – ترامادول – بوپرنورفین – آمفتامین – مت آمفتامین و اکستازی

1

9 ml

 0.3 ml , F1 از محلول

لاندا 300

F2 محلول

را داخل تانک ریخته و به آرامی ھم میزنید

2

برای بھتر شدن جواب 2 قطره امونیاک به آن اضافه نمایید

3

(سپس 20 دقیقه صبر کنید تا فضای تانک اشباع شود (در طول مدت در تانک را باز و بسته نکنید

4

TLC پس از اشباع شدن تانک ، صفحه

لکه گذاری شده (که در ضمن خنک ھم شده) را درون تانک قرار دھید

5

حدود 25 دقیقه صبر کنید

6

TLC پس از رسیدن فاز متحرک به انتھای صفحه

آن را خارج نمایید

7

TLC

 را در دمای 50 درجه سانتیگراد مدت 10 دقیقه خشک نمایید

آیا به پیدا کردن محصول مناسب نیاز دارید؟

تماس با ما برای پیدا کردن محصولات با کیفیت مناسب برای شما

تلفن : 6 – 02188492434 | 30 – 02188544528

آشکار سازی و تفسیر باندھای ظاھر شده

1

پس از خشک شدن کامل صفحه آن را با معرف ھگزا کلروپلاتینات اسپری نمایید

2

سپس باندھای ایجاد شده در نمونه ھا را با باند ایجاد شده در استاندارد مقایسه نمایید

3

تا یک ساعت صبر کنید ھمه باندھا به خوبی ظاھر شوند

4

چنانچه در نمونه مورد آزمایش باندھایی به رنگ استاندارد در مقابل آن ظاھر شد نمونه از نظر وجود آمفتامین و جانشین ھای آن مثبت می باشد. در غیر این صورت منفی خواھد بود

نکته مھم

در روش کروماتوگرافی ممکن است داروھا و متابولیت ھای مداخله گری وجود داشته باشد به طور کلی بایستی در صورت مشاھده چنین باند ھایی از فاز متحرکی متفاوت با آنچه در مرحله اول آزمایش شده استفاده کرد. با شرایط کیت ارائه شده توصیه می شود چنانچه به صورت نادر چنین باندھایی مشاھده شد برای تفکیک بھتر مواد مخدر از فاز اتیل استات – متانول وآمونیاک با نسبت ھای 0.3:2:18 آزمایش را تکرار کنید

محدودیت این روش

مواد به چند شکل قابل مصرف می باشند (خوراکی تزریقی تدخینی و …) که در آزمایش به روش قابل
شناسایی ھستند لذا شناسایی لکه مواد مورد نظر با روش قابلیت اعلام دقیق نحوه ی ورود مواد به بدن را ندارند. ھمچنین
مصرف تفریحی این مواد برحسب مقدار مصرف از 24 تا 72 ساعت قابل شناسایی است

دیدن محصول

برای دیدن تصاویر محصول کلیک کنید

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران , نارمک , میدان هفت حوض , خیابان جانبازان شرقی , خیابان مصطفوی , پلاک 48 , طبقه دوم , واحد 3

آدرس کارخانه : پارک فناوری پردیس , خیابان دانش 11 , پلاک 193

تلفکس : 6 – 02188492434
02188544528 – 30

خطوط ویژه : 3 – 09128986842

: پست الکترونیک
hannan_teb@yahoo.com

انتخاب زبان