MCMT-TLC آزمایش

(TLC) کیت کروماتوگرافی

MCMT-TLC آزمایش

کیت حاضر در آزمایش عدم اعتیاد به منظور شناسایی مورفین کدیین متادون و ترامادول در نمونه بیولوژیکی ادرار قابل استفاده است. اساس این کیت استخراج به وسیله ستونی و شناسایی به روش کروماتوگرافی لایه نازک می باشد ویژگی این کیت استفاده از تکنولوژی
SUPPEL Co
Clean Up در تھیه ستون ھای کروماتوگرافی است لذا
در مقایسه با ستون ھای مشابه موثر تر می باشد

محتویات کیت

1

ستون ھای کروماتوگرافی (۲۰عدد) مطابق روش کار آماده شود

2

A بافر

فعال کننده) (1 ویال) جھت آماده کردن این بافر ھر ویال را در ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل)
(PH:8.5-9.2) نمایید

محلول تھیه شده در یخچال قابل نگھداری است

3

B بافر

جدا کننده) (۱ویال) جھت آماده کردن این بافر ھر ویال را در ۱۵۰ سی سی اب مقطر حل نمایید)

(PH:8.2-8.5)
محلول تھیه شده در یخچال قابل نگھداری است

4

پلیت شیشه ای ۵ عدد

5

ِF1 محلول

(فاز متحرک)

50ml

6

F2 محلو ل

آمونیاک با خلوص بالا) یک ویال)

نمونه مناسب برای آزمایش

(Urine Bottle) نمونه ادراری که در شرایط کنترل شده (حضوری) و در ظرف نمونه گیری ادرار تمیز و شفاف تھیه شده مناسب است حداقل ۱۰ سی سی نمونه مورد نیاز است اگر نمونه ای کدورت دارد یا محتوی موکوس باشد حتما ۱۰ دقیقه در دور ۳۰۰۰ سانتریفیوژ شود در صورتی که نمونه در ھمان روز اول آزمایش نمی شود بھتر است در دمای 20 – درجه سانتیگراد نگھداری شود

روش انجام آزمایش
(مراحل استخراج (کروماتوگرافی ستونی

1

ابتدا درب پوش ستون را بردارید

2

ستون ھای استخراج را به تعداد مورد نیاز بر روی حفره ھای درپوش محفظه خلاء قرار دھید

در ھر نوبت کاری دو ستون برای استاندارد با غلظت ۳۰۰ نانوگرم در میلی لیتر قرار دھید و این ستون)
(نیازی به ھواگیری ندارد

3

A سه سی سی بافر

را به ھر ستون اضافه کرده اجازه دھید حداقل ۳۰ ثانیه تا یک دقیقه از ستون به
آرامی عبور کند سپس پمپ راروشن کرده و فشار آن را حداکثر تا

0.1BAR

 تا پایان تخلیه کامل
B بافر

ثابت نگه داشته شود

4

A بلافاصله پس از تخلیه بافر

به ھر سی سی ۱۰ سی سی نمونه مورد آزمایش اضافه نمایید

5

فیلتر دوم موجود داخل ستون (که روی رزین قرار دارد) را با پنس برداشته و سپس ۵ سی سی بافر
را به ستون اضافه کنید

6

B پس از تخلیه کامل بافر

از تمام ستون ھا فشار پمپ را تا

0.3BAR

برای ۱۵ دقیقه افزایش دھید
تا عمل تخلیه و خشک شدن کامل صورت پذیرد 

(در فاصله زمان خشک شدن کامل ، برای ھر ستون یک بشر 10 سی سی شماره گذاری کنید)

7

بشرھا را بر روی ھیتر (دمای ۸۰-۱۱۰درجه سانتی گراد) چیده وپایه مخصوص ستون ھا
را بر روی بشرھا قرار دھید

8

پس از پایان ۱۵ دقیقه اتمام خشک شدن ستون ھا آن را از روی درپوش محفظھ خلاء برداشته و
بر روی پایه مخصوص منتقل کنید

9

به ھر ستون ۳ سی سی متانول خالص اضافه نمایید

10

با تخلیه کامل متانول از ستون ھا عمل استخراج به پایان می رسد

11

اجازه دھید متانول تخلیه شده به داخل بشر به طور کامل تبخیر شود سپس بشرھا را از روی
ھیتر بردارید

شناسایی باند مورفین ، کدئین ، متادون و ترامادول

1

صفحه شیشه ای مخصوص لکه گذاری را بر روی سطح صافی قرار دھید

2

موازی سطح پائین صفحه به فاصله یک سانتیمتر با مداد سیاه نرم یک خط بکشید و بر روی خط به
فواصل 8ـ 7 میلیمتر نشانه گذاری کنید

3

نقاط حاصل را شماره گذاری و تاریخ مورد نظر را ھم بر روی پلیت یادداشت کنید

4

صفحه شیشه ای را که مطابق فوق آماده کرده اید بر روی ھیتر با حرارت 110ـ 80 درجه سانتیگراد به
مدت 20 دقیقه قرار دھید

(این مرحله به منظور تبخیر آب جذب شده از محیط توسط لایه سیلیکاژل صفحات انجام میشود)

5

پس از آماده شدن صفحات ، محتوی استخراج شده بشرھا را در 4ـ 3 قطره متانول حل کنید

6
به کمک لوله میکروھماتوکریت بر روی نشانه ھا، لکه گذاری کنید

تھیه فاز متحرک

1

F1 نه میلی لیتر محلول

F2 را با 5 میلی لیتر یا (500 لاندا) از محلول

داخل تانک ریخته و به آرامی ھم میزنید

2

سپس 30 سی دقیقه صبر میکنید تا فضای تانک اشباع شود و در طول این مدت در تانک را باز و بسته
نکنید
نکته قابل توجه اینکه با استفاده از این تانک تداخل دارویی رایج با سایمیتیدین کھ در کیت ھای مشابه وجود)
(دارد در این روش وجود نخواھد داشت
توجه داشته باشید که برای شناسایی کلیه لکه ھا بایستی به دو فاکتور رنگ و مکان استاندارد توجه نموده و)
فقط لکه ھایی که از نظر این دو خصوصیت مشابه استاندارد ھریک ازمواد مورد نظر باشند ، مثبت خواھد
(بود

3

صفحه لکه گذاری شده را به آرامی داخل تانک قرار دھید و درب تانک را بلافاصله ببندید

4

20-25

دقیقه زمان لازم است تا فاز متحرک به انتھای پلیت برسد در این صورت آن ھا را از تانک
خارج نمایید و برای 2 دقیقه در ھوای آزاد اجازه دھید تا محلول تانک از روی صفحات تبخیر شود

5

سپس صفحات را بر روی ھیتر 110ـ 80 درجه سانتیگراد به مدت 5 دقیقه قرار دھید

6
پس از آن صفحات را از روی ھیتر برداشته تا خنک شوند بلافاصله پس از خنک شدن قسمت
شماره گذاری شده را با نوار چسب شیشه ای بپوشانید

7

با اسپری مخصوص معرف ھگزا کلروپلاتینات را بر روی صفحه اسپری کنید

8

دمای محیط طوری باید تنظیم شود (دمای آزمایشگاه 25 درجه سانتیگراد) تا خشک شدن رنگ حداقل

 60 – 30

 (دقیقه طول بکشد (این مرحله در تاریکی انجام شود

9

در طول مدت خشک شدن صفحات ، به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه ، ھر 15 دقیقه آن ھا را از نظر
ظھور لکه ھای مواد مورد بررسی قراردھید

آیا به پیدا کردن محصول مناسب نیاز دارید؟

تماس با ما برای پیدا کردن محصولات با کیفیت مناسب برای شما

تلفن : 6 – 02188492434 | 30 – 02188544528

تفسیر نتایج

RF ھر لکه ای که در مقایسه با لکه استاندارد مورفین ، کدئین-متادون و یا ترامادول دارای مشابه بوده و از نظر رنگ مطابق لکه استاندارد باشد به عنوان لکه مورفین ، کدئین-متادون و یا ترامادول شناسایی میشود. لازم است حداقل شدت رنگ ھم مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه مثبت گزارش شود

محدودیت این روش

مصرف مورفین ، کدئین ، متادون و ترامادول به چند شکل در آزمایش قابل شناسایی است

1

مصرف تریاک –2 مصرف ھروئین –3 مصرف مورفین خالص –4 مصرف داروھای گیاھی محتوی
ترکیبات تریاک –5 کراک متداول در بازار ایران –6 مصرف کدئین –7 مصرف متادون و ترامادول به
صورت تزریقی و خوراکی
لذا شناسایی لکه ی مورفین ، کدئین ، متادون و ترامادول با روش قابلیت اعلام دقیق نحوه ورود مواد
به بدن را ندارد. ھمچنین مصرف تفریحی تریاک مورفین ـ کدئین متادون و ترامادول برحسب مقدار
مصرف از 24 تا 72 ساعت قابل شناسایی است
نکته مھم : در روش کروماتوگرافی ممکن است داروھا و متابولیت ھای مداخله گری با مواد فوق الذکر وجود داشته باشد به طور کلی بایستی در صورت مشاھده چنین باندھایی از فاز متحرکی متفاوت با آنچه در مرحله اول آزمایش شده استفاده کرد. با شرایط کیت ارائه شده توصیه می شود چنانچه به صورت نادر چنین باندھایی مشاھده شد آزمایش با فاز متحرک کلروفروم و متانول ، اتیل استات. آمونیاک با نسبت ھای

1 :10:3 :6

آزمایش را تکرار کنید

دیدن محصول

برای دیدن تصاویر محصول کلیک کنید

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران , نارمک , میدان هفت حوض , خیابان جانبازان شرقی , خیابان مصطفوی , پلاک 48 , طبقه دوم , واحد 3

آدرس کارخانه : پارک فناوری پردیس , خیابان دانش 11 , پلاک 193

تلفکس : 6 – 02188492434
02188544528 – 30

خطوط ویژه : 3 – 09128986842

: پست الکترونیک
hannan_teb@yahoo.com

انتخاب زبان