MAM-TLC آزمایش

(TLC) کیت کروماتوگرافی

MAM-TLC آزمایش

آمفتامین در اواخر دھه 1920 شناخته شد. تعداد زیادی از آمفتامین ھا و جانشین ھای آن نظیر مت آمفتامین متیل فنیدات ، اکستازی و … که تحریک کننده روان ھستند تاکنون معرفی گردیده که تعداد آن ھا به چندین عدد میرسد. آمفتامین ھا ممکن است از راه ھای مختلف اثر کنند ولی اثر اصلی آنھا افزایش رھا سازی نور و ترانسمیترھای کاتکولامینرژیک می باشد آمفتامین ھا مھارکننده ھای ضعیف منوآمیناکسیداز نیز بوده و با توجه به شباھت ساختمانی ممکن است در مغز به عنوان آگونیست ھای مستقیم کاتکولامینرژیک عمل کنند

محتویات کیت

1

(پلیت) TLC صفحه

پنج عدد

2

(COLUMN) ستون کروماتوگرافی

بیست عدد

3

PH محلول تنظیم کننده

(H1) شماره یک

یک عدد

4

PH محلول تنظیم کننده

(H2) شماره دو

یک عدد

5

A بافر فعال کننده

100 ml

(آب مقطر حل شود (محلول تھیه شده در یخچال قابل نگھداری می باشد

یک عدد

6

(E) محلول استخراج

یک عدد

7

(F1) فاز متحرک

یک عدد

8

(F2) فاز متحرک

یک عدد

روش انجام آزمایش

ابتدا درب پوش ستون را بردارید

استخراج

آماده سازی نمونه : نمونه مورد استفاده برای این آزمایش ادرار می باشد

10 ml

PH ادرار انتخاب کرده و

H1 نمونه را با چند قطره محلول

PH=10,10.5 در حدود

PH تنظیم نمایید. در صورتی که
H2 نمونه بیش از 10.5 شد با محلول

1

یک یا دو قطره) آن را مجدداً در محدوده مورد نظر تنظیم نمایید)

2

سپس 10 دقیقه صبر کنید در صورت کدورت بالا نمونه را سانتریفیوژ نمایید

(4000-3000 rpm دو دقیقه)

 و قسمت شفاف نمونه را استفاده نمایید

3

ستون ھا را به تعداد مورد نیاز روی محفظه خلاء قرار داده سایر محفظه خلاء را ببندید

4

پمپ را روشن نمایید تا عقربه پمپ خلا 0.3 را نشان دھد

5

حدود 30 ثانیه در ھمین حالت بماند 

6

سپس پمپ را خاموش نمایید. در صورت ایجاد فاصله بین فیلتر رویی و رزین ، با یک پیپت این فاصله را از بین ببرید و دقت شود سطح رزین صاف باشد

7

3 ml سپس

A محلول فعال کننده بافر

به ستون ھا اضافه نمایید

8

سی ثانیه در ھمین حالت بماند 

9

0.05-0.1 Bar سپس پمپ را روشن کرده و روی درجه

تنظیم نمایید

10

نمونه ادرار آماده شده (مطابق مرحله شماره یک) را به ستون اضافه نمایید و صبر کنید تا کاملاً تخلیه شود

11

بھتراست فیلتر موجود در سطح بالای رزین داخل ستون را با پنس بردارید تا حاصل استخراج شفاف تری به دست آید

12

0.3 Bar پس از تخلیه کامل نمونه ادرار درجه پمپ خلاء را

تنظیم نمایید

13

 پانزده دقیقه صبر نمایید تا کاملاً ستون ھا خشک شوند

14

(Holder) ستون ھا را برداشته روی جا لوله ای مخصوص

قرار دھید

15

در قسمت زیری ھر کدام یک بشر انگشتانه ای  10 میلی لیتری قرار دھید

16

4 ml سپس

(E) محلول استخراج

به آن اضافه نمائید و صبر کنید تا به آرامی تخلیه شود

17

(Hot Plate) پس از تخلیه کامل ستون ھا بشرھای مربوطه را روی ھات پلیت

که دمای آن در محدوده 70ـ 60 درجه سانتیگراد تنظیم شده است قرار داده صبر کنید تا محتوای بشر کاملاً تبخیر شود

TLC آماده سازی

و لکه گذاری

1

TLC صفحه

را برداشته و در فاصله حدود یک سانتی متری از پایین با مداد مسیر لکه گذاری را به آرامی
خط کشی نمایید

TLC مراقب باشید سیلیکاژل سطح صفحه)

(خراشیده نشود

2

TLC قبل از انجام لکه گذاری بایستی صفحه

را به مدت حدود 30 دقیقه در دمای 110ـ 80 درجه
سانتیگراد فعال شود برای این منظور از ھات پلیت استفاده نمایید و سپس دمای آن را در محدوده 70ـ60
درجه سانتیگراد تنظیم نمایید

3

به بشرھای محتوی حاصل استخراج 4 قطره متانول اضافه نمایید و به خوبی تکان دھید تا محتوای بشر
کاملاً در متانول حل شود

4

محلول به دست آمده را با پیپت پاستور با دقت در مسیر خط کشی شده لکه گذاری نمایید. توجه نمایید که

TLC لکه ھا کوچک بوده و صفحه

خراشیده نشود

5

TLC از محلول استاندارد نیز در دو طرف صفحه

با دقت لکه گذاری نمایید

 (Mobile Phase) تھیه فاز متحرک

برای بررسی موارد مثبت مورفین – کدیین – متادون – ترامادول – بوپرنورفین – آمفتامین – مت آمفتامین و اکستازی

1

9 ml

0.3 ml , F1 از محلول

 (300 لاندا)

F2 محلول

را داخل تانک بریزید

2

حدود 30 دقیقه صبر کنید تا فضای تانک اشباع شود (توجه نمایید که تانک کاملا تمیز باشد و در آن
(کاملا بسته باشد

3

TLC پس از اشباع شدن تانک ، صفحه

لکه گذاری شده (که در ضمن خنک ھم شده) را درون تانک قرار دھید 

4

حدود 25 دقیقه صبر کنید

5

TLC پس از رسیدن فاز متحرک به انتھای صفحه

آن را خارج نمایید

6

TLC

را در دمای 50 درجه سانتیگراد مدت 10 دقیقه خشک نمایید

آیا به پیدا کردن محصول مناسب نیاز دارید؟

تماس با ما برای پیدا کردن محصولات با کیفیت مناسب برای شما

تلفن : 6 – 02188492434 | 30 – 02188544528

آشکار سازی و تفسیر باندھای ظاھر شده

1

پس از خشک شدن کامل صفحه آن را با معرف ھگزا کلروپلاتینات اسپری نمایید

2

سپس باندھای ایجاد شده در نمونه ھا را با باند ایجاد شده در استاندارد مقایسه نمایید

3

تا یک ساعت صبر کنید ھمه باندھا به خوبی ظاھر شوند

4

چنانچه در نمونه مورد آزمایش باندھایی به رنگ استاندارد در مقابل آن ظاھر شد نمونه از نظر وجود آمفتامین و جانشین ھای آن مثبت می باشد در غیر این صورت منفی خواھد بود

نکته مھم

در روش کروماتوگرافی ممکن است داروھا و متابولیت ھای مداخله گری وجود داشته باشد به طور کلی بایستی در صورت مشاھده چنین باندھایی از فاز متحرکی متفاوت با آنچه در مرحله اول آزمایش شده استفاده کرد. با شرایط کیت ارائه شده توصیه میشود چنانچه به صورت نادر چنین باندھایی مشاھده شد آزمایش را با فاز متحرک سیکلوھگزان و تولوئن دی اتیل آمین با نسبت ھای 1:1.5:7.5 آزمایش را تکرار کنید

دیدن محصول

برای دیدن تصاویر محصول کلیک کنید

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران , نارمک , میدان هفت حوض , خیابان جانبازان شرقی , خیابان مصطفوی , پلاک 48 , طبقه دوم , واحد 3

آدرس کارخانه : پارک فناوری پردیس , خیابان دانش 11 , پلاک 193

تلفکس : 6 – 02188492434
02188544528 – 30

خطوط ویژه : 3 – 09128986842

: پست الکترونیک
hannan_teb@yahoo.com

انتخاب زبان