Light TLC (LEB) آزمایش

(TLC) کیت کروماتوگرافی

Light TLC (LEB) آزمایش

توضیح مختصر

این تست جھت غربالگری و تایید تشخیص مورفین ، آمفتامین ، متآمفتامین ، کدئین ترامادول ، متادون ، بوپرنورفین ، اکستازی در نمونه ادرار مورد استفاده قرار می گیرد. کیت طراحی شده جھت تشخیص مواد مخدر و روان گردان ھای صناعی کاربرد دارد. ساختار این کیت براساس دو
Liquid- Liquid Extraction مرحله اصلی استخراج
(TLC) و جداسازی با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک
می باشد

محلول ھا و معرف ھای موجود در کیت

: شامل

پنج عدد

بیست عدد

پنجاه سی سی

صد سی سی

پنج سی سی

ده سی سی

یک سی سی

پلیت شیشه ای 5*10

لوله های استخراج

F1 محلول

محلول استخراج

F2 محلول

رنگ طرح 4 , 2

استاندارد مورفین – آمفتامین – متامفتامین طرح 3 , 4

دست کش و ماسک

شرایط نگھداری

این کیت در بسته بندی اصلی در درجه حرارت 18 تا 25 درجه سانتی گراد تا زمان انقضا تاریخ درج شده بر روی کیت نگھداری می شود

دیگر موارد مورد نیاز

1

یک ویال محلول ھگزاکلروپلاتینات برای ظھور لکه ھا

2

نمونه ادرار جمع آوری شده در ظرف

3

تانک کروماتوگرافی با درپوش-لامپ

 اولترا ویوله UV

366

نانومتر

4

Heater گرم کننده الکتریکی

5
سانتریفیوژ

آماده سازی و جمع آوری نمونه ھا

نمونه ادرار باید در یک ظرف تمیز و خشک جمع آوری شود ، مقدار نمونه مورد نیاز برای انجام این تست حدود 5 سی سی می باشد (برای تکرارآزمایش بھتر است مقدار نمونه بیشتر از این مقدار باشد) ھیچ نوع موادی به ادرار نباید اضافه شود. نمونه ادرار سریعا باید بعد از جمع آوری تست گردد. اگر نیاز به ذخیره در ادرار بود باید در 2-8 درجه سانتی گراد نگھداری شود و نباید بیشتر از 2 روز نگھداری شود. اگر لازم باشد برای ذخیره سازی می توان در منفی 20 درجه سانتی گراد یا سردتر، ادرار را
فریز و ذخیره کرد. نمونه ھای ذخیره شده قبل از انجام تست باید به دمای 18-25 درجه سانتی گراد برسد ونمونه باید کاملا مخلوط شود تا ازھموژنیزه بودن آن قبل از تست مطمئن شد

اصول و روش تست

ترکیبات زیادی را با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک بر پایه وابستگی این ترکیبات به فاز جامد و متحرک می توان جدا سازی کرد. برای سیستم حلال داده شده نسبت فاصله طی شده توسط ترکیبات به
RF مسافت حلال برای ترکیبات مشخص ثابت می باشد که با
نشان داده می شود. این تکنیک برای تشخیص داروھای مخدر متفاوت استفاده می شود بھترین نمونه برای تشخیص داروھای مخدر با انواع روش ھای کروماتوگرافی ادرار است زیرا روش نمونه گیری آن کاملا غیر تھاجمی می باشد ، این نمونه برای استخراج و تغلیظ استفاده می شود لازم به توضیح است که مراحل استخراج داروھای بازی از اسیدی و خنثی متفاوت بوده و این داروھا در فازھای متفاوتی جدا می گردند تقریبا ھمه داروھای مخدر داروھای بازی ھستند و ھمه آنھا مشتقات آمین دار می باشند. روش تشخیص ھرکدام از داروھا به تغییرات رنگ و حضور فلورسانس وابسته می باشد. حساسیت این روش نسبت به روش ھای معمول به قدرت بینایی فرد وابستگی کمتری دارد ولی با این ھمه تحت تاثیر محدودیت ھای چشم غیر مسلح قرار می گیرد

: روش انجام آزمایش

استخراج

به میزان 3.5-4 سی سی از محلول استخراج را با یک سمپلر به داخل لوله ھای استخراج مورد نیاز اضافه کنید
پنج سی سی ادرار به لوله استخراج اضافه نمایید
shakerبرای ھموژنیزه کردن ، لوله را به شدت تکان دھید. برای افزایش بازدھی استخراج بھتر است از
استفاده کرد ، این مرحله حدود 8 دقیقه طول می کشد
10-5
دقیقه لوله را با دور 3000 یا بالاتر سانتریفیوژ کنید
لایه شفافی در بالای آن تشکیل می شود که حاوی مواد مخدر تغلیظ شده است

تغلیظ

با یک پی پت پاستور یا پی پت لایه شفاف بالای لوله استخراج را به ظرف (بشر) تبخیر انتقال دھید
باید مواظب بود تا حلال کاملا تبخیر نشود ، وقتی حلال باقیمانده در ته بشر حدود 100-300 لاندا بود
بشرھا را از روی ھیتر بردارید
 در صورت تبخیر کامل با استفاده از 100 لاندا متانول ، بشر را شستشو داده و اقدام به لکه گذاری کنید
ولی برای نتیجه گیری بھتر ترجیحا مراقب تبخیر کامل باشید
در این مرحله دمای ھیتر باید در حدود 80 درجه سانتی گراد تنظیم شود

لکه گذاری

ھمزمان با مرحله تغلیظ به منظور فعالسازی پلیت ھای شیشه ای آنھا را به مدت 25 دقیقه در دمای 110
درجه سانتیگراد قرار دھید
با استفاده از یک پی پت پاستور یا پیپتور، حلال باقیمانده در بشرھای تغلیظ را در ناحیه خط کشی شده ی

1.5

سانتی متری انتھای پلیت ھای فعال شده لکه گذاری کنید

ھمزمان با لکه گذاری نمونه ھا، از استانداردھای مرتبط به عنوان کنترل داخلی استفاده کنید

آماده سازی محلول ھا

F1 در این مرحله حدود 10 سی سی از محلول
و 0.8 سی سی از محلول را در تانک کروماتوگرافی بریزید
درپوش آن را بگذارید
برای چند ثانیه به طور چرخشی تانک را به شدت تکان دھید تا خوب مخلوط شود برای صرفه جویی در زمان بھتر است ھمزمان با مرحله استخراج تانک کروماتوگرافی را آماده کرده تا کاملا به حد اشباع برسد
F2 نکته : برای جداسازی بھتر مورفین می توانید به جای 0.8 سی سی از محلول
حدود 1/2 سی سی اضافه نمایید
زمانیکه جذب حلال در تانک کروماتوگرافی به انتھای پلیت ھا رسید ، پلیت ھا را از تانک کروماتوگرافی خارج کنید

آیا به پیدا کردن محصول مناسب نیاز دارید؟

تماس با ما برای پیدا کردن محصولات با کیفیت مناسب برای شما

تلفن : 6 – 02188492434 | 30 – 02188544528

تشخیص و شناسایی

رنگ آمیزی پلیت ھا

بعد از خارج کردن پلیت ھا از تانک کروماتوگرافی اجازه دھید تا فاز متحرک موجود بر روی پلیت ھا
در دمای اتاق تبخیر شود
سپس پلیت را به مدت 8 دقیقه بر روی ھیتر 80-100 درجه سانتیگراد قرار دھید
سپس با استفاده از رنگ پاش توسط ھگزاکلروپلاتینات اقدام به رنگ آمیزی پلیت ھا کنید تا لکه ھا نمایان
شود
نکته : در صورت بروز تداخلات نادر توسط داروھا و متابولیتھای دیگر از فازھای متحرک با فرمول
زیرمیتوان استفاده شود
الف : اتیل استات 8.5 متانول ،1 آمونیاک 0.5
ب : کلروفرم 7.5 متانول ،1.5 آمونیاک5 .0

دیدن محصول

برای دیدن تصاویر محصول کلیک کنید

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران , نارمک , میدان هفت حوض , خیابان جانبازان شرقی , خیابان مصطفوی , پلاک 48 , طبقه دوم , واحد 3

آدرس کارخانه : پارک فناوری پردیس , خیابان دانش 11 , پلاک 193

تلفکس : 6 – 02188492434
02188544528 – 30

خطوط ویژه : 3 – 09128986842

: پست الکترونیک
hannan_teb@yahoo.com

انتخاب زبان