کروماتوگرافی

کروماتوگرافی

یکی از پرکاربرد ترین شیوه جدا سازی مواد تجزیه ای کروماتوگرافی است که در تمام شاخه ھای علوم کاربردھایی دارد. کروماتو گرافی این امکان را می دھد تا اجزای سازنده نزدیک به ھم مخلوط ھای کمپلکس را جدا ، منزوی و شناسایی کند بسیاری از این جدا سازی ھا به روش ھای دیگر ناممکن است. اغلب جدا سازی ھا بر مبنای کروماتوگرافی بر روی مخلوط ھایی از مواد بیرنگ از جمله گازھا صورت میگیرد. کروماتوگرافی متکی بر حرکت نسبی دو فاز است در این روش یکی از فازھا بدون حرکت است و فاز ساکن نامیده میشود و دیگری را فاز متحرک مینامند. اجزای یک مخلوط به وسیله جریانی از یک فاز متحرک از داخل فاز ساکن عبور داده میشود. جدا سازی ھا بر اساس اختلاف در سرعت مھاجرت اجزای مختلف نمونه و براساس وزن مولکولی و میل اتصال به فاز ثابت استوارند کروماتوگرافی یکی از معمول ترین روش ھای اندازه گیری کیفی و کمی داروھا در مایعات بیولوژیک است بنا برآنچه گفته شد ھمه انواع کروماتوگرافی دارای اجزای زیر می باشد

فاز متحرک که مایع و یا گاز می باشد

(Mobile Phase)

فاز ثابت که می تواند مایع و یا جامد باشد

(Stationary phase)

انواع کروماتوگرافی

Paper Chromatography (PC) کروماتوگرافی روی کاغذ

جدا سازی ھای مختلف و ساده بر روی کاغذ به عنوان کروماتوگرافی کاغذی توصیف شدهاند. در ابتدا کروماتوگرافی کاغذی برای جدا سازی مخلوط ھای مواد آلی به کار رفت. ولی بعد از آن برای جدا سازی یون ھای معدنی ، ھم آنیون ھا و ھم کاتیون ھا به سرعت به کار گرفته شد. این سیستم معمولا به عنوان نمونه بارزی از سیستم تقسیمی در نظر گرفته میشود که در آن فاز ساکن آب است و به وسیله جذب سطحی بر روی مولکول ھای سلولز قرار می گیرد و مولکول ھای سلولز نیز به نوبه خود به وسیله ساختار الیافی کاغذ در وضعیت ھای ثابت نگه داشته می شود. امروزه مشخص شده است که جذب سطحی اجزای فاز متحرک و حل شونده ھا و اثرات تبادل یون نیز نقشھایی را ایفا میکنند و کاغذ به ھیچ عنوان تنھا به صورت تکیه گاه بی اثر نیست. جدا سازی به طور نسبتا دائم در روی کاغذ ثبت می شود. در این روش اجزای جدا شده جمع آوری نمی شوند و احتیاجی به وسایل پیچیده کنترل پیوسته نیست

Gas Chromatography (GC) کروماتوگرافی گازی

کروماتوگرافی گازی

(Gas Chromatography)

یکی از روش ھای کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه شدن آن ھا ، بکار می رود. جداسازی اجزا یک مخلوط متناسب
با میزان توزیع اجزا تشکیل دھنده مخلوط بین فاز متحرک گازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت می گیرد در کروماتوگرافی گازی ، فاز متحرک یک گاز است. فاز ساکن یک ماده ی جاذب جامد یا مایع پوشش داده شده و یا دارای پیوند با یک جامد بر روی دیواره ی ستون است. اگر فاز ساکن جامد باشد
(GSC) روش را کروماتوگرافی گاز- جامد
(GLC) و اگر فاز ساکن مایع باشد ، روش را کروماتوگرافی گاز مایع
(GLC) مینامند. ھر چند ھر دو روش در تجزیه به کار می روند ولی
بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

روشی مناسب جھت جدا سازی ، اندازه گیری ، و تعیین نوع مواد است. این تکنیک با تلفیق با روش ھای دیگر و آشکار سازھای پیشرفت ھای مانند طیف سنج جرمی کاربردھای زیادی در علوم مختلف دارد انتخاب فاز متحرک و ثابت ، انتخاب آشکار ساز و تعیین سرعت جریان فاز متحرک از جمله موارد اساسی در تنظیمات یک روش مناسب کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا است. فرآیند
کروماتوگرافی به عنوان یک روش جداسازی که شامل انتقال جرم بین یک فاز ساکن و یک فاز
HPLC متحرک است ، تعریف میشود. روش
با بھره گیری از یک فاز متحرک مایع ، ترکیبات یک مخلوط را روی فاز ساکن جدا میکند. فاز ساکن میتواند مایع یا جامد باشد. ترکیبات ابتدا در یک حلال حل میشوند. سپس درون یک ستون کروماتوگرافی تحت فشار بالا جریان می یابند. در ستون ، ترکیبات مخلوط از ھم جدا می شوند از میان تکنیک ھای جدا سازی ، کروماتوگرافی مایع با کارایی (HPLC) بالا
بیشترین رشد و کارایی را داشته است علت این رشد را میتوان به حساسیت بالا ، تعیین مقدار کمی با صحت بالا ، قابلیت آنالیز نمونه ھای غیرفرار و حساس به دما که با تکنیک
GC
کروماتوگرافی گازی) امکان پذیر نیستند ، نسبت داد)

آیا به پیدا کردن محصول مناسب نیاز دارید؟

تماس با ما برای پیدا کردن محصولات با کیفیت مناسب برای شما

تلفن : 6 – 02188492434 | 30 – 02188544528

Thin Layer Chromatography (TLC) کروماتوگرافی روی لایه نازک

در میان روش ھای جدا سازی ، روش کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا توانایی و کاربرد گسترده ای دارد زیرا روشی حساس و به نسبت ساده برای شناسایی و تعیین مقدار مواد حتی با مقادیر کم است ھمچنین در این روش ، آنالیز در زمان کوتاھی انجام پذیر است و با کاربرد و نگھداری مناسب از آن می توان نتایجی با دقت و صحت خوب بدست آورد. کروماتوگرافی لایه نازک نوعی کروماتوگرافی جذبی جامد – مایع است و اصول آن مانند کروماتوگرافی ستونی است. ساده ترین و مفید ترین روش
اولیه و خلوص مواد است کرووماتوگرافی با لایه نازک نوعی از کروماتوگرافی جذب سطحی است که در این روش از صفحات با ضخامت نازک استفاده می شود و موقعیت اجزای جدا شده روی صفحه مشخص میگردد. ذرات روی لایه باید تراکم زیادی داشته باشند و ھمسان و کوچک باشند. قائم ساکن اغلب از جنس سلولز است که برای جدا سازی مولکول ھای ھیدروفیلی مثل ھیدرات ھای کربن ، اسیدھای آمینه ، مشتقات اسید نوکلئیک و مواد معدنی استفاده می شود و به دو روش سنتی
(MCMT , MP , MAM)
LEB و روش
انجام می شود

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران , نارمک , میدان هفت حوض , خیابان جانبازان شرقی , خیابان مصطفوی , پلاک 48 , طبقه دوم , واحد 3

آدرس کارخانه : پارک فناوری پردیس , خیابان دانش 11 , پلاک 193

تلفکس : 6 – 02188492434
02188544528 – 30

خطوط ویژه : 3 – 09128986842

: پست الکترونیک
hannan_teb@yahoo.com

انتخاب زبان