نوار ادراری

نوار ادراری

توضیح مختصر

نوارهای ادرار , نوارھای پلاستیکی محکمی ھستند که ریجنت های متفاوتی به صورت مجزا در قسمت های متفاوت قرار گرفته. این آزمایش جهت شناسایی موارد زیر می باشد
اسید آسکوربیک ، گلوکز، بیلی روبین
(SG) کتون ، وزن مخصوص
(PH) خون ، میزان اسیدیته
پروتئین ، اوروبیلینوژن ، نیتریت و لوکوسیت

موارد استفاده

ادرار در خلال بیماری ها و یا مشکلات فیزیکی بدن قبل از آن که نشانه ی قابل توجهی در خون مشاهده شود ,​ دستخوش تغییرات می گردد. آنالیز ادرار روشی کار آمد برای تشخیص سلامت یا بیماری فرد و همچنین بخشی از پایش های متداول سلامتی می باشد. نوار ادرار می تواند جهت پایش سلامت , تشخیص وپایش مشکلات متابولیک یا سیستماتیک کلیه ها ,​ غدد یا سیستم دفع ادرار استفاده شود

اساس و موارد مورد اندازه گیری تست

1

اسید آسکوربیک

این تست شامل رنگ بری ریجنت تیل من می باشد. وجود اسید آسکوربیک در ادرار باعث تغییر رنگ این قسمت از سبز – آبی به نارنجی می شود. بیمارانی که رژیم غذایی مناسبی دارند بین
mgr/dL 2-10
در روز دفع می کنند. در صورت دریافت حجم بالای آن به صورت خوراکی این مقدار به
mgr/dL 200
می رسد

2

قند

این تست بر پایه ی واکنش آنزیمی بین گلوکز اکسیداز و پراکسیداز و ماده رنگ زا اتفاق می افتد گلوکز در ابتدا اکسید شده و ماده گلوکونیک اسید وھیدروژن پراکسید در حضور گلوکز اکسیداز را تولید می کند . ھیدروژن پراکسید با یدید پتاسیم به عنوان رنگ زا در حضور پر اکسیداز واکنش می دھد. این که چه مقدار ماده رنگ زا اکسید می شود میزان رنگ تولید شده را که از سبز تا قھوه ای متغیر است ، تغییر می دھد. در ادرار یک فرد سالم قند نباید رویت شود . مقادیر خیلی کم قند ممکن است از طریق کلیه ھا دفع شده باشد. قند با غلظت
mgr/dl 100
به صورت غیر نرمال در نظر گرفته می شود

3

بیلی روبین

azo-coupling : این تست بر پایه واکنش
diazotized dichloroaniline بیلی روبین با
در یک محیط کشت بسیار قوی اسیدی می باشد. تغییرات سطح بیلی روبین رنگی مابین صورتی و قھوه ای – سبز ایجاد می کند که نسبت آن ھا بسته به غلظت این ماده در ادرار دارد.  بیلی روبین به ھیچ وجه حتی با دقیق ترین روش ھا نباید در ادرار مشاھده شود. حتی مقادیر بسیار ناچیز آن در ادرار نیاز به بررسی ھای بیشتر دارد. جواب ھای غیر طبیعی (رنگ ھای متفاوت از رنگ (+ , -) مانند آنچه در چارت دیده می شود) نشان دھنده ی این است که پیگمان ھای بایل مشتق شده از بیلی روبین در نمونه وجود دارد که مانع از واکنش بیلی روبین می شود

4

کتون

اساس این تست بر پایه واکنش کتون با نیتروپروساید و اسید استیک می باشد که ایجاد تغییر رنگ از صورتی روشن در مورد جواب ھای منفی تا صورتی تیره یا بنفش برای جواب ھای مثبت می کند. کتون به صورت نرمال در ادرار وجود ندارد. موارد قابل شناسایی کتون در ادرار در نتیجه ی استرس ھای فیزیولوژیکی مانند روزه داری ، حاملگی یا تمرینات ورزشی خیلی شدید بوجود می آید. در رژیم ھای لاغری یا در مشکلات متابولیسمی کتون ادرار قبل از بالارفتن کتون در خون به مقدار زیادی افزایش پیدا می کند

5

وزن مخصوص

PKa این تست بر پایه تغییرات
پلی الکترولیت ھای مرتبط با غلظت یونی تغییر می کند. در حضور نشانگر تغییر رنگ از سبز – آبی تیره در ادراری با غلظت یونی پایین به سبز و سبز – زرد در ادراری با غلظت یونی بالا تغییر می کند. در ادرار رندوم این مقدار از 1003 تا 1035 می تواند متغیر باشد. در یک فرد طبیعی با رژیم غذایی معمولی و دریافت غذای نرمال این فاکتور بین 1016 تا 1022 تغییر میکند . در آسیب ھای کلیوی وزن مخصوص بر روی 1.010 به صورت ثابت می ایستد
(مقدار فیلتراسیون گلومرولی)

6

خون

این تست بر پایه فعالیت شبه پراکسیدازی ھموگلوبین که
3,3,5,5 – tetramethylbenzidine و diisopropylbenzene dihydroperoxide واکنش
را کاتالیز می کند ، قرار دارد. رنگ حاصل بین نارنجی سبز و آبی متغیرمی باشد وجود نقطه ھای سبز یا
گسترش رنگ سبز برروی محلول طی 60 ثانیه علامت کافی بوده ونمونه ادرار باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. خون گاھا و نه به صورت ثابت در ادرار خانم ھای قاعده رویت می شود . مورد اھمیت بودن مقادیر بسیار ناچیز خون در نمونه باید بر اساس شرایط بیمارو شرایط کلینیکی او مورد تفسیر قرار گیرد

7

PH

PH این تست بر پایه 2 نشانگر که رنج وسیعی از را با رنج وسیعی از رنگ پوشش می دھد پایه گذاری شده است. تغییر رنگ در محدوده ی نارنجی تا زرد و سبز تا آبی می باشد . محدوده ی مورد طبیعی در ادرار یک نوزاد بین 5-7 می باشد این مقدار در سایر نمونھ ھا بین 4.5-8 و با میانگین 6 می باشد

8

پروتئین

PH این واکنش بر اساس پدیده ای به نام خطای پروتئین در نشانگر
پایه گذاری شده است که بر اساس آن یک نشانگر که در حجم بسیار بالا در بافر قرار گرفته در حضور پروتئین
PH آنیون) به عنوان نشانگر یون ھیدرژن برای پروتئین آزاد می کند. در)
ثابت افزایش ھرگونه رنگ سبز بیانگر وجود پروتئین است . محدوده ی رنگ از زرد به زرد – سبز برای نمونه ھای منفی و سبز به سبز – آبی برای نمونه ھای مثبت متغیر است
mgr/dL 14_1 وجود
(Trace) پروتئین در ادرار طبیعی است تطابق رنگ با ھر کدام از رنگ ھای بیش از حالت بسیار کم
(Trace) بعنوان پروتئینوریا در نظر گرفته می شود. تفسیر کلینیکال برای جواب ھای بسیار کم
مورد نیاز می باشد

9

اوروبیلینوژن

این تست براساس واکنش ارلیخ بین
pdiethylaminobenzaldehyde
و اوروبیلینوژن در شرایط بسیار اسیدی برای تولید رنگ صورتی پایه گذاری شده اوروبیلینوژن یکی از
Heme بیشترین محصولات تولید شده در سنتز
mgr/dL 1-0.2 و یک ماده طبیعی در ادرار می باشد. مقدار طبیعی آن در ادرار
mgr/dL 2 می باشد. مقدار
می تواند علامتی بالینی باشد و فرد باید بیشتر بررسی شود

10

نیتریت

این تست بر پایه تبدیل نیترات به نیتریت در اثر فعالیت باکتری گرم منفی در ادرار می باشد در یک فضای اسیدی نیتریت ادرار با
p-arsanilic acid
برای تولید دیازونیوم واکنش می دھد دیازونیم در پاسخ با
1N-(1-naphthyl)-ethylenediamine
یک جفت تشکیل داده و رنگ صورتی می سازد. نیتریت در ادرار طبیعی قابل شناسایی نمی باشد. نیتریت در بعضی موارد از آلودگی ، بر اساس اینکه ادرار چقدر قبل از انجام تست در ظرف جمع آوری باقی مانده تغییر رنگ میدھد

11

لوکوسیت

این تست بر اساس حضور گرانولوسیت استراز می باشد . استراز ھا یک آمینواسید
pyrazole
pyrazole مشتق شده را برای آزاد کردن ھیدروکسی
pyrazole مشتق شده جدا می کند. این
سپس با نمک دی آزونیوم برای تولید رنگ بژ – صورتی تا رنگ بنفش واکنش می دھدبه صورت طبیعی لوکوسیت در ادرار رویت نمی شود. مقادیر بسیار کم می تواند مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد در صورت وجود مقادیر بسیار کم تکرار تست با نمونه ی تازه پیشنھاد می گردد. تکرار نتیجه یا نتیجه مثبت قابل پیگیری می باشد

ریجنت و خصوصیت ھای بازدھی

بر اساس وزن خشک در ھنگام خیس کردن ͵غلظت ھا در حین تولید می توانند متغیر باشند. جدول زیر زمان خوانش و خصوصیت بازدھی ھر پارامتررا نشان می دھد خصوصیت ھای بازدھی نوار ادرار در تست ھای آزمایشگاھی و بالینی بررسی شده اند. موارد مورد اھمیت
برای به کار بردن حساسیت ، انتخابی بودن ، دقت و صحت می باشند عموما این تست طوری طراحی شده که به صورت اختصاصی پارامترھای مربوطه را به جز موارد تداخلی ذکر شده اندازه گیری کند
: تداخلات در نتایج بصری بھ عوامل بسیاری بستگی دارد
متغیر بودن درک از رنگ ͵حضور یا عدم حضور فاکتورھای بازدارنده و شرایط نوری در ھنگام خوانش
نوار . ھر بلوک رنگی در جدول به یک غلظت ماده ی مورد بررسی اشاره دارد

آیا به پیدا کردن محصول مناسب نیاز دارید؟

تماس با ما برای پیدا کردن محصولات با کیفیت مناسب برای شما

تلفن : 6 – 02188492434 | 30 – 02188544528

پیشگیری ھا

IVD صرفا جھت استفاده ی
بعد از تاریخ مصرف استفاده نشود
نوارھا تازمان استفاده نباید از قوطی خارج شوند
به ھیچ وجه به قسمت مربوط به ریجنت ھا دست نزید
نوارھایی که رنگ خود را از دست داده اند استفاده نشوند
تمامی نمونه ھا باید از پایه ، خطرناک در نظر گرفته شوند و در شرایط مشابه خطر آلودگی ، با آنھا برخورد شود
نوارھای استفاده شده باید بر اساس قوانین محلی دور انداخته شود

نگھداری و پایداری

نوارھا در بسته بندی ودر قوطی بسته چه در دمای محیط چه در یخچال نگھداری شود
C° ( 2-30 )
از نور مستقیم آفتاب دور نگھداشته شود
نوار تا زمان انقضاء که برروی برچسب ذکر شده پایدار می باشد
رطوبت گیر را خارج نکنید . فقط به اندازه ی مصرف لحظه ای خود از قوطی خارج کنید وسریعا در قوطی را محکم ببندید. به ھیچ وجه منجمد نکنید و بیش از تاریخ مصرف استفاده نکنید
توجه : در صورت باز شدن در قوطی پایداری تا 3 ماه می باشد. پایداری در رطوبت بالا کاھش می یابد

نگھداری و آماده سازی نمونه 

نمونه ادرار باید در ظرفی خشک و تمیز جمع آوری شود و در اسرع وقت مورد آزمایش قرار گیرد. نمونه نباید سانتریفیوژ شود. استفاده از نگھدارنده ھای ادرار توصیه نمی شود. در صورت عدم امکان انجام تست ظرف یک ساعت بعد از نمونه گیری نمونه سریعا در یخچال قرار گیرد و قبل از انجام آزمایش به دمای اتاق برسد
PH نگھداری طولانی نمونه بدون نگھدارنده در دمای اتاق می تواند باعث افزایش میکروب ھا و تغییر
شود. یک حرکت به سمت
قلیایی می تواند باعث جواب مثبت کاذب در محدوده ی پروتئین شود ادرار حاوی قند به دلیل مصرف قند توسط PH ارگانیسم ھای زنده می تواند کاھش داشته باشد

مواد

مواد مھیا شده : نوار – راھنمای استفاده
مواد مورد نیاز تھیه نشده : ظرف جمع آوری نمونه – زمان سنج

مراحل انجام تست

صبر کنید تا نمونه یا کنترل به دمای اتاق برسد

1

نوار را از ظرف در بسته خارج کنید و در سریع ترین زمان استفاده کنید. به محض خارج کردن تعداد مورد نیاز نوار در قوطی را ببندید. نوار را به صورت کامل در ادرار قرار دھید تا تمام بخش ھای
(دارای معرف به ادرار آغشته شود (مشاھده ی شکل یک

2


ھنگام خروج نوار را از لوله به ارامی به لبه تماس دھید تا ادرار اضافه حذف شود. به صورت افقی لبه
(نوار را برروی کاغذ جاذب قرار دھید تا از آغشته شدن معرف ھا جلوگیری کنید (مشاھده ی شکل دو

3


(محل ھای معرف ھا را با رنگ ھای موجود روی قوطی مقایسه کنید (مشاھده ی شکل سه


توجه : جواب ھا باید حداکثر ظرف دو دقیقه خوانده شوند

تداخلات نتایج

نتایج با مقایسه مستقیم رنگ معرف با قوطی به دست می آید. رنگ ھا نتایج حدودی ارائه می کنند و مقادیر واقعی نزدیک به این مقادیر ھستند. در صورت بروز نتایج غیر عادی یا غیر قابل پیش بینی به روش
: زیر عمل کنید

1
مطمئن شوید تاریخ انقضای نوارنگذشته است

2
مجددا از نمونه کنترل استفاده کنید و تست با نوار جدید تکرار شود

3
در صورت وجود مشکل از ادامه استفاده نمونه خودداری و با شرکت تماس بگیرید

کنترل کیفی

برای دقیق ترین نتایج بازده نوار باید توسط نمونه ھای استاندارد مثبت و منفی بررسی شود توصیه می گردد در ھر سری کاری و ھر قوطی کنترل استفاده شود. ھر آزمایشگاه باید از روش ھای استاندارد داخلی برای کنترل نوارھا استفاده کند

محدودیت ھا

توجه : نوار ممکن است توسط موادی مانند

(Pyridium͵ AzoGantrisin͵ AzoGantanol)

azo که رنگ

دارند ، نیتروفرانتواین و ریبوفلاوین آلوده شود. ریبو فلاوین نیز تاثیر مشابھی دارد . وجود این
رنگ ھا ممکن است باعث بروز مثبت یا منفی کاذب شود


اسید آسکوربیک : تداخلی شناسایی نشده است


قند : قندھای لاکتوز، گالاکتوز ، فروکتوز و سایر قندھای متابولیکی قابل شناسایی نیستند. در مورد مواد
تحت تاثیر دارویی ھایی مثل

Salicylates ,  nalidixic acid

و نیز به ھمین شکل است حساسیت در نمونه ھای با وزن مخصوص بالای 1/025 می تواند کاھش یابد.  25mg/dLھمچنین اسید آسکوربیک بالای

100 mg/dL نیز اثر مشابھی دارد. کتون بالای

50-100 mg/dL می تواند باعث جواب منفی در نمونه ھای دارای قند پایین در حدود

شود

 

 بیلی روبین : بیلی روبین به صورت طبیعی در ادرار وجود ندارد وحضور ھر چند کم آن نشانگر
مشکلی آسیب شناختی بوده ونیازمند بررسی بیشتر است . وجود مقادیر بالای

Chlorpromazine ,  rifampen

در ادرار باعث بروز جواب مثبت کاذب می شود. حضور پیگمان ھای بایل مشتق شده از بیلی روبین می تواند مانع واکنش بیلی روبین شود. در این حالت تغییر رنگ حاصل در چارت رنگ ھا موجود نمی باشد. غلظت ھای بالای اسید آسکوربیک حساسیت را کاھش می دھد


کتون : این تست با استون یا

B- hydroxybutyrate

واکنش نمی دھد. نمونه ھای حاوی پیگمان بالا با سایر مواد شامل

sulfhydryl

می تواند در حد کم با این قسمت واکنش دھد


300 mg/dL وزن مخصوص : اسیدوز کتونی یا پروتئین بالای 

PH می تواند مقادیر را کاذب افزایش دھد. نتایج با مواد غیر یونی ادرار مثل قند تغییر نمی کنند. اگر

ادرار 7 یا بالاتر باشد مقدار 0.005 به مقدار واقعی اضافه می شود


خون : رنگ آبی یک دست حضور میوگلوبین ،ھموگلوبین یا گلبول قرمز ھمولیز را نشان می دھد. نقاط
آبی مجتمع یا پخش حضور گلبول قرمز را اعلام می کند. برای دقت بالاتر تغییر رنگ ھر دو در چارت
رنگی دیده می شود. در خانم ھای قاعده عمدتا جواب تست مثبت است. طبق گزارشات

بالا PH
حساسیت تست را کاھش می دھد در حالیکه مقادیر کم تا متوسط اسید اسکوربیک ، باعث پاسخ منفی کاذب می شود. پراکسیدازھای میکروبی که درعفونت ھای مجاری ادرار اتفاق می افتد ، ایجاد مثبت کاذب می کند. تست تا حدودی به ھموگلوبین و میوگلوبین به نسبت اریتروسیتھا حساس تر است

 

: PH
اگر مطابق دستور العمل ، تست انجام نشود و ادرار طولانی مدت برروی نوار بماند ، پدیده ای به
PH نام سرریز اتفاق می افتد که در آن بافر اسیدی از معرف پروتئین در محدوده

PH اثر می گذارد و به صورت غیر طبیعی

PH را پایین نشان میدھد. خوانش

به وسیله غلظت بافر ادراری تحت تاثیر قرار نمی گیرد 


پروتئین : ھررنگ سبزی نمایانگر پروتئین در ادرار است. این تست شدیدا به آلبومین و کمتر به
ھموگلوبین ͵گلوبین و موکوپروتئین حساس است. در نتیجه پاسخ منفی این تست ، احتمال منفی بودن
حضور این موارد رارد نمی کند. وجود بافر زیاد یا ادرار قلیایی، مثبت کاذب ایجاد می کند. تداخل

ادرار با ترکیبات چھارگانه ادرار یا محلول شستشوی پوست حاوی

Chlorhexidine

ایجاد مثبت کاذب می کند. نمونه ھای ادرار با وزن مخصوص بالا ، ایجاد پاسخ منفی کاذب می کند


1 mg/dLاروبیلینوژن : کلیه نتایج زیر

نرمال ھستند. جواب منفی ، عدم وجود آن را صد درصد نفی نمی کند. ھمچنین احتمال واکنش مواد دیگری که در واکنش ارلیخ وجود دارد ، با این معرف وجود دارد مانند
paminosalicylic acid و Sulfonamides

منفی کاذب ممکن است در حضور فرمالین حاصل
شود. این تست جھت شناسایی

porphobilinogen

قابل کاربرد نیست


نیتریت : این تست اختصاصی نیتریت است و با مواد دیگری واکنش نمی دھد. ھرگونه تغییری از
صورتی به قرمز نمایانگر حضور نیتریت بوده و باید بررسی شود . میزان تغییر رنگ الزاما ارتباطی با
تعداد باکتری موجود در ادرار ندارد . نقاط یا لبه ھای صورتی نباید بعنوان پاسخ مثبت قلمداد شوند
بررسی نوار بر روی سطح سفید رنگ می تواند به شناسایی مقادیر بسیار کم کمک کند که در حالت
عادی قابل شناسایی نیست


30 mg/dL اسید آسکوربیک : بالای

0.05 mg/dL ایجاد منفی کاذب در نمونه ھایی با نیتریت زیر می کند. حساسیت تست در نمونه ھای حاوی بافر زیاد قلیایی با وزن مخصوص بالا کم می شود. پاسخ منفی این تست احتمال حضور باکتری را کاملا رد نمی کند. در مواردی که آلودگی با ارگانیسم ھای
فاقد ردوکتاز که نمی توانند نیترات را به نیتریت تبدیل کنند این اتفاق می افتد. ماندن کوتاه مدت ادرار در مثانه (زیر 4 ساعت) برای تبدیل نیترات به نیتریت استفاده از آنتی بیوتیک با رژیم غذایی فاقد
نیترات نیز تاثیر مشابھی دارند


گلبول سفید : نتیجه باید بین 30 تا 60 ثانیه خوانده شود. میزان تغییر رنگ با مقدار گلبول سفید موجود
رابطه دارد. وزن مخصوص بالا و غلظت بالای قند

(2000≥mg/dL)

جواب را به مقدار فاحشی کاھش می دھد

حضور

Cephalexin͵ Cephalothin

 یا مقادیر بالای اسید اگزالیک نیز باعث کاھش فعالیت و مقادیر بالای دارو ایجاد منفی کاذب می کند. پروتئین بالا در ادرار باعث کاھش واکنش می شود  و ممکن است ایجاد منفی کاذب کند. این تست با گلبول قرمز و باکتری ھای ادرار واکنش نمی دھد

دیدن محصول

برای دیدن تصاویر محصول کلیک کنید

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران , نارمک , میدان هفت حوض , خیابان جانبازان شرقی , خیابان مصطفوی , پلاک 48 , طبقه دوم , واحد 3

آدرس کارخانه : پارک فناوری پردیس , خیابان دانش 11 , پلاک 193

تلفکس : 6 – 02188492434
02188544528 – 30

خطوط ویژه : 3 – 09128986842

: پست الکترونیک
hannan_teb@yahoo.com

انتخاب زبان