ماموریت

ماموریت

امروزه در صنعت رقابتی مراقبت ھای بھداشتی که ھزینه ھای تشخیصی پزشکی ھمراه با تورم در حال افزایش است ، سعی توزیع کنندگان بر آن است که با حفظ حاشیه سود خود کیفیت و خدمات قابل قبولی ارائه نمایند. در ھمین راستا شرکت حنان طب پارس تلاش می کند تا با استفاده از خلاقیت و نوآوری ، تحقیق و توسعه و زیرساخت ھای تولید ھمراه با متخصصین عالی رتبه خود ، محصولات پیشرفته و به روز را با بالاترین کیفیت و خدمات پشتیبانی فنی و رقابتی ترین قیمت عرضه نماید

ھدف اصلی شرکت پشتیبانی از آزمایشگاه ھا و مراکز پزشکی با به روزترین تکنولوژی ھای موجود است. برای نیل به این ھدف ھسته پویای شرکت در تمامی بخش ھا مانند تحقیق و توسعه ، مدیریت بازار پشتیبانی فنی و غیره در حال تلاش برای توسعه و ارتقا روز افزون می باشد

ما بر این باور ھستیم که با بھره گیری از تیم متخصص و ھمکاری با مراجع علمی در جھت تحقیق و توسعه بیشتر گام برداشته و علاوه بر کارآفرینی بالا ، در جھت بھبود کیفیت محصولات ساخت ایران نیز تلاش کنیم و این محصولات را که تا کنون ھیچ جایگاھی در بازار بین المللی نداشته وارد عرصه صادرات کرده و بتوانیم یکی از برترین شرکتھای منطقه خاورمیانه در خصوص تولید و فروش کیت ھای تشخیص پزشکی شویم ما ھمواره سعی و تلاش خواھیم نمود با افزایش کارایی و تجربه پرسنل در بخش ھای مختلف تولید ، به لحاظ کمی و کیفی تولید را بھبود بخشیم وھمچنین با افزایش تحقیق و بررسی در خصوص پیدا کردن روش ھای جدید برای بالا بردن کیفیت و نیز افزایش تنوع محصولات سھم موثری نیز در اشتغال زایی داشته باشیم تا از این طریق با جلب رضایت مشتریان سھم بیشتری را در بازارھای داخلی به خود اختصاص داده و محیط کاری مناسبی را برای کارکنان ایجاد نماییم

مزیت رقابتی

شرکت حنان طب پارس با مجموعه ای از عوامل و توانمندی ھا قادر است تا عملکردی بھتر نسبت به سایر سازمان ھا در یک محیط رقابتی داشته باشد. پاره ای از این عوامل شامل نحوه ی خدمت و پاسخگویی مناسب و سریع به نیازھای مشتری ، توانمندی ھای توسعه محصولات برتر، نوآور بودن خدمات و کالاھا می باشد. شرکت حنان طب پارس نسبت به سایر رقبا دارای قدرت اقناع سازی بازار است که ماحصل آن تسھیل فروش محصولات شرکت است . از وجوه تمایز حنان طب پارس با سایر رقبا ، قابلیت ھای فنی سازمان است که باعث توسعه و ارتقای خلاقیت ، کارایی ، انعطاف پذیری ، سرعت و کیفیت محصولات شرکت می گردد. ما قادر ھستیم دامنه ی وسیعی از محصولات نوآور را با کیفیت بالا و کارایی زیاد و ھزینه پایین به بازار عرضه کنیم. توانایی سازمان در پاسخ به انتظارات محیطی و نیازھای بازار که باعث تسھیل امر پاسخگویی به مشتری است موجبات ارتقای موقعیت رقابتی این سازمان گردیده است