تاریخچه

تاریخچه

شرکت حنان طب پارس از سال 1389 با ھدف تامین بخشی از نیازھای آزمایشگاھی-تشخیصی کشور فعالیت خود را با واردات محصولات آزمایشگاھی آغاز نموده و امروزه یکی از تولید کنندگان انواع کیت ھای تشخیصی می باشد. این سازمان با برخورداری از نیروھای فنی ، امکانات و تجھیزات تولیدی ، در راستای یک حرکت ملی مصمم به تولید ،ارائه دھنده محصولات با کیفیت قابل رقابت در سطح بینالمللی است و ھمواره تمام سعی و تلاش خود را به بھبود کیفیت محصولات خود معطوف داشته تا بتواند جایگاھی ویژه در ارائه محصولات پزشکی در کنار بزرگترین تولید کنندگان و وارد کنندگان این محصولات در بازار ھای جھانی دارا باشد. شرکت حنان طب پارس با گام ھای بلند در راستای پیشرفت تولید ملی رویه خود را از واردات کیت ھا به تولید آن ھا و افزایش سھم بازار خود
و دارای تاییدیه های HTP تغییر داده است. حنان طب پارس تولید کننده رپید تست ھای تشخیصی در ایران با نام تجاری

GMP , NACE , ISO 9001 , ISO 13485

و دارای تاییدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی و مرجع سلامت همچنین نماینده انحصاری رپید تست های کمپانی
CORE TECHNOLOGY

و اروپا می باشد FDA , ISO 9001 , ISO 13485 , CE در خاورمیانه دارای تاییدیه های

چشم انداز شرکت

چشم انداز حنان طب پارس حضور در بین برترین شرکت ھای منطقه خاورمیانه در خصوص تولید و فروش کیت ھای تشخیص پزشکی می باشد. ما به عنوان یک مجموعه اقتصادی ، رضایت طرف ھای ذینفع و بھبود مستمر را سرلوحه فرایندھای جاری و آتی خود قرار داده ایم و در این راستا با برنامه ریزی راھبردی نسبت به یادگیری ، نوآوری و استفاده از آخرین دستاوردھای علمی ، اقدام نموده و حضور خود را در عرصه رقابت و توسعه پایدار گسترش میدھیم در این راستا گروه مدیریتی و کارکنان شرکت حنان طب پارس با رعایت قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت ھای خود ، استقرار سیستم مدیریت کیفیت

(ISO 13485:2003 , ISO 9001:2008)

به دنبال بالا بردن کیفیت کارایی بخش ھای مختلف سازمان می باشد ما متعھدیم با گام ھای موثری در بخش خودکفایی و عزم راسخ در تحقق اھداف خود ، توجه به تولید داخل افزایش کیفیت محصولات شرکت محصولات خود را با بالاترین کیفیت ممکن تولید وعرضه نماییم